Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Print Fabrique

Bij het plaatsen van een bestelling bent u zich bewust van onze Algemene Voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd. Algemene Voorwaarden van Print Fabrique gevestigd Gildeweg 19 c, 4383 NH Vlissingen. Versie geldig vanaf 01-04-2021

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Print Fabrique. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Print Fabrique. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Print Fabrique behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Print Fabrique garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 streven wij ernaar om binnen 10 werkdagen te produceren en te verzenden. Wij behouden ons het recht voor, de materialen pas na volledige betaling van het factuurbedrag uit te leveren. Wanneer wij van dit recht gebruik maken zijn alle levertermijnen en aanspraak hierop niet van toepassing. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Print Fabrique de klant hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Print Fabrique bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Print Fabrique zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Print Fabrique geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Leveringen/ afhalen in de Print Fabrique Vestiging is gratis. Bezorgen binnen de regio minimaal €10,00 per opdracht binnen Nederland afhankelijk van formaat en gewicht.
Verzenden binnen Nederland tegen normale verzendkosten. Met een minimum van brievenbus post €2,50 Pakket post minimum €7,50. Verzendkosten boven de €15,00 worden altijd door Print Fabrique aan de klant gemeld.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Herroepingsrecht Recht op retour/klachten

4.1 Niet gepersonaliseerde producten Mocht een gepersonaliseerd product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwstaat terugsturen, zonder opgave van reden. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@printfabrique.nl. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Print Fabrique Gildeweg 19 c, 4383 NH Vlissingen. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, dan maakt Print Fabrique binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

4.2 Gepersonaliseerde producten hebben geen recht op retour Vanwege goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan. Wij hebben uw bestelling dan nog niet geproduceerd. Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen als er iets niet goed is aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden. Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit per email te melden aan ons via mail op info@printfabrique.nl en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Print Fabrique dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Print Fabrique. Print Fabrique houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Beleid.

5.2 Print Fabrique respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Print Fabrique maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Print Fabrique deze gebreken onmiddellijk te melden via info@printfabrique.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering Print Fabrique schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Print Fabrique gegrond worden bevonden, zal Print Fabrique naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Print Fabrique mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Print Fabrique voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 De eventuele bevestigingsinstructies zijn door ons met zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop u onze handleiding gebruikt of interpreteert. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen – op hiervoor bestemde ondergronden wordt gemonteerd; – op eigendom van derden wordt gemonteerd; – onrechtmatig verwerkt wordt.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Print Fabrique zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Print Fabrique slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Print Fabrique gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Print Fabrique kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Print Fabrique en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Print Fabrique op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Print Fabrique behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Print Fabrique gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Print Fabrique is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Print Fabrique alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Print Fabrique behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Print Fabrique gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Print Fabrique bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De opdrachtgever draagt bij verzending, hetzij van hard copy, hetzij via digitale weg, het risico voor de door hen aan de leverancier ter beschikking gestelde te verveelvoudigen of te reproduceren zaken. Vrachten en verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.2 Door het enkele feit van het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaken verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of daarmee overeenstemmend recht, hoe ook genaamd van derden, wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier voor alle gevolgen die uit de reproductie of verveelvoudiging voortvloeien. De uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende financiële verplichtingen tegenover de auteur van of gerechtigde op de te verveelvoudigen of te reproduceren zaak komen voor rekening van de opdrachtgever.

11.3 Voor schade aan originelen welke bij normale bewerking zou kunnen ontstaan aanvaard de leverancier geen aansprakelijkheid.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Print Fabrique aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Print Fabrique zolang de afnemer de vorderingen van Print Fabrique uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Print Fabrique wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Print Fabrique geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Print Fabrique of een door Print Fabrique aan te stellen derde om, in alle gevallen Print Fabrique eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Print Fabrique zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Print Fabrique.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Winkelwagen
Scroll naar boven
× Hoe kan ik je helpen?